دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : بهرام   قدیمی

پست الکترونیکی : ghadimi.bahram@srbiau.ac.ir- dr.b.ghadimi@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم اجتماعی-خدمات اجتماعی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علامه طباطبایی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم اجتماعی-جامعه شناسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : -
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : -

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم اجتماعی-جامعه شناسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

1-مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلای 15 سال

2-رئیس پژوهشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلام 5 سال

3-رئیس فدراسیون ورزش بین‌المللی از سال 2011 تا کنون

4-بنیان‌گذار رشته جامع‌شناسی ورزش در مقطع دکتری تخصصی

5-مدیر گروه تخصصی رشته جامعه شناسی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

 عضویت در جوامع علمی

1-رئیس فدراسیون بین‌المللی ورزش دانشجویان (مقر بلژیک)نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : جامعه شناسی ورزش

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 9

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه رشته جامعه شناسی ورزشی (ارشد و دکتری)

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387/1/1

بهرام قدیمی

بهرام قدیمی

محل خدمت:   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : دانشیار

^